U ponedjeljak 26. ožujka 2012. godine u župi Uznesenja BDM, Stenjevec I.


Liturgijska proslava patrona Društva Prijatelja Maloga Isusa na svetkovinu Blagovijesti u župi Uznesenja BDM, Stenjevec I.

  • Meditativni program u 18:00
  • Euharistijsko slavlje u 18:30

 

1. DAN:

DOLAZIM TI SE KLANJATI, DA LJUBAV BUDE LJUBLJENA

PJESMA: Klanjam Ti se smjerno ...

Isuse, klanjam Ti se, jer Ti si vječna, neizmjerna ljubav!

Isuse, ljubim Te, jer si me Ti prije ljubio vječnom ljubavlju!

Isuse, vjerujem u Te, jer Te je Tvoja ljubav nadahnula da budeš ovdje nazočan!

PJESMA: Tajno divna, tajno sveta ... (Matanović) ili koja druga. Šutnja

MEDITACIJA: Isuse, dolazim k Tebi i želim biti s Tobom, želim uzvratiti ljubavlju na Tvoju ljubav. Želim da od sada u meni, ljubav Tvoja bude ljubljena. Ne dolazim sam, jer znam da mi u srcu nedostaje ljubavi, kojom mogu odgovoriti na Tvoju ljubav. Dolazim s Marijom Majkom, koja Te je neizmjerno ljubila. Hvala Ti, Marijo, što s Tobom mogu provoditi ovo vrijeme i što ćeš Ti svojom ljubavlju nadoknaditi ono što meni sada nedostaje. Moje srce i moja duša, nisu dostojno pripremljeni za susret s Isusom, ali Ga ja želim susresti. (kratka šutnja)

PJESMA: Kao Marija da Te ljubim ...

HVALOSPJEV LJUBAVI: „Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih jed što ječi, ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak, i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi nebi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah kao nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i jubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav“. (1Kor 13, 1-13)

PJESMA: Sva ljubavi mi, Isuse ...

MEDITACIJA: Ljubav Isusova! Da ti je dano, da samo za trenutak vidiš, kako te Isus pun ljubavi, pun dobrote, promatra kroz svoj euharistijski veo, ti bi mislio da si u nekom drugom svijetu, mislio bi, da je to već nebo. Ljubav Isusova! Znaš li, da je ona dosta, da opije nebeskom slašću, sve čete anđela i svetaca? ...dapače, da i dušu preblažene Djevice Marije uznese zanosom? ... da je Ona sama kadra da iskaže P resvetom Trojstvu više časti i poštovanja, nego sva stvorenja zajedno...Ova eto ljubav živi, diše i djeluje u svetoj Hostiji... ona je tu, u svoj svojoj punoći. Njegov pogled pun dobrote počiva na tebi. Isus te ljubi oduvijek! Ne ljubi te samo onda kad Ga primaš, kad Mu se klanjaš, kad na Njega misliš; ne, On te ljubi i onda, kad već ne nalazi mjesta u tvojim mislima...Ljubi te, kad se sav gubiš u zemaljskim interesima... kad vrijeme svoje provodiš u mrmljanju i tužbama... kad te nadvlada srdžba i nestrpljivost... kad ti se srce uprlja grijesima. Spasitelj te ljubi uvijek! Dakako, često sa suzama u očima i s krvavim srcem, no On te ipak ljubi!

PJESMA: Otpjevati jednu deseticu Zlatne krunice

MEDITACIJA: Hvalim Te, Isuse, jer je duša Tvoje Majke Marije, od prvog trenutka zasjala sjajem Božanske ljubavi. O, kako je lijepa i prelijepa, njezina duša i njezino srce, jer su od početka ispunjeni milošću, jer se u njoj obnovilo narušeno prijateljstvo između Boga i ljudi. Blagoslivljam Te, Isuse,, jer je Marija postala zorom novoga, boljega dana, koji je trebao svanuti po joj Tvojim dolaskom. Hvala ti, jer si tako pripremio sebi dostojan stan.

Isuse, neka bude blagoslovljen trenutak, kad si u vječnosti, u svojoj vječnoj ljubavi, odlučio postati čovjekom, kad si odlučio ostaviti slavu Jedinorođenoga, slavu koju si imao kod Oca, te kad si odlučio postati nama sličan, osim u grijehu. Budi blagoslovljen, jer si nas tako od vječnosti ljubio neizmjernom ljubavlju. Budi blagoslovljen i slavljen, Isuse, kad si ostavio vječno svjetlo, i odlučio ući u tamu ovoga svijeta, i postati svjetlom svijeta, koje vodi u vječni život. Budi blagoslovljen, kad si odlučio ostaviti vječnu istinu i postati istinom svijeta. Neka moje srce pjeva vječnoj mudrosti, po kojoj si donio neopozivu odluku da uništiš ludost svijeta. Klanjam Ti se s Marijom i slavim pobjedu Tvoje ljubavi u njezinu životu.

PJESMA: Veliča ...

LITANIJE: Na časst Presvetom Oltarskom Sakramentu

BLAGOSLOVLJEN ...

DIVNOJ DAKLE ...

ZAVRŠNA PJESMA...

2. DAN:

KLANJAM TI SE S MARIJOM

PJESMA: Oče, mi Ti se klanjamo ...

Isuse, klanjam Ti se, jer si postao čovjekom!

Isuse, ljubim Te, jer Ti djelo započeto dovršavaš!

Isuse, vjerujem u Te, jer si se po Mariji proslavio!

ŠUTNJA

MEDITACIJA: Isuse, klanjam Ti se jer si Ti proslavljeni Gospodin. Zahvaljujem Ti, jer Ti sjediš s desne Oca i zagovaraš nas.Hvala Ti, jer u Tvojem životnom putu prepoznajem svoj put. Blagoslivljam Te, jer mi Tvoj život postaje mjerilom i sigurnošću mojih nada. Posebno te danas želim slaviti i hvaliti, jer mi u Marijinu životu pokazuješ još jedanput moj zemaljski put. Neka se sada moje srce raspjeva, neka se otvori potpuno i slavi Tvoju ljubav i Tvoju moć koju si u Njezinu životu pokazao.

Gospodine Isuse, želim danas zahvaljivati za Njezin životni put. Ti si bio uvijek središte i smisao Njezina života. Dok je bila djevojka, molila je i čekala da dođe obećani Mesija. Nije ni slutila kako je Ona izabrana da bude  Tvoja Majka. Kad je po navještenju postala Tvojom Majkom, Ti si bio smisao Njezina života. Sve što je činila, činila je za Tebe. Isuse, nauči i mene, slušati Tvoj glas poput Marije.

PJESMA: Riječ vječna Tijelom postala ... (ili koja druga)

MEDITACIJA: Isuse, znam da se Njoj sve okrenulo na dobro, jer je ljubila Tebe svim srcem, svom  dušom, svim životom svojim. Pokazala je vjernost prema Tebi od začeća. Rodila Te je u siromašnoj štalici u Betlehemu, jer je nitko trudnu nije htio primiti na stan. Grijala Te svojom majčinskom ljubavlju,  štitila u svojemu krilu kad je morala bježati u Egipat, jer je Herod zaprijetio Tebi i Njoj. Nije joj bilo teško biti prognanicom u tuđini da Tebe spasi.

Isuse, Marija Te prikazala u  hramu i tada je uz radosne tzrenutke doživjela i trenutak žalosti. Šimun se radovao susretu, ali je najavio i trpljenje: „Tada je živio u Jeruzalemu čovjek imenom Šimun. Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu.  Njemu je Duh objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.  Ponukan od Duha, dođe u hram. I kad roditelji uniješe Dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: Sad otpuštaš slugu svojega Gospodaru, po riječi svojoj u miru! Ta vidješe oči moje, spasenje Tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga Izraelskoga. ...Tada ih Šimun blagoslovi i reče Mariji, Majci njegovoj: Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i Tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca“. (Lk 2, 25-35)

PJESMA: U srcu Majke Marije ...

MEDITACIJA: Isuse, klanjam Ti se s Marijom, jer Te ona odgajala i učila kao Majka. Vodila Te i na hodočašće u Jeruzalem  kad  Ti je bilo 12 godina. Ona Ti je u hramu priznala da nije znala gdje si i da joj je to prouzročilo duboku bol. Zahvaljujem Ti, jer si Njezinu žalost već tada pretvorio u radost i jer je Ona čuvala  riječi u svome srcu i razmišljala o njima, one riječi, kad si joj rekao da je volja Očeva da Ti budeš u hramu.

Marijo, hvala Ti, jer je Tvoje srce čuvalo vjerno riječi Tvoga Sina. Danas želim da i moje srce bude kao i Tvoje, da čuvam riječi, i da o njima razmišljam.

Isuse, klanjam Ti se i zahvaljujem, jer si dugo živio mirno u Nazaretu s Marijom i Josipom, jer je Ona bila  Tvoja  Majka i jer Te je učila, a Ti si rastao u mudrosti i znanju pred Bogom i pred ljudima. Blagoslivlja Te za svaku Njezinu radost s Tobom i za svaku brigu. Isuse, želim postati članom Nazaretske obitelji, želim biti s Tobom i s Marijom, želim biti poslušan i s tobom rasti u mudrosti i znanju. Odabirem danas Nju za svoju Majku i Učiteljicu, i želim biti uspješan u njezinoj školi, želim ići istim putem kojim si Ti s Njome prošao. Želim da sve našem obitelji budu kao vaša nazaretska obitelj, da svi roditelji odgajaju uspješno svoju djecu, a da sva djeca rastu u mudrosti i znanju pred Bogom i pred ljudima.

PJESMA:

LITANIJE: Krvi kristove ...

DIVNOJ DAKLE ...

BLAGOSLOVLJEN ...

ZAVRŠNA PJESMA ...

3. DAN:

ZAHVALJUJEM TI, ISUSE, S DUHOM SVETIM

PJESMA: Svet, svet, svet ...

Isuse, klanjam ti se, jer Ti si Ocu neprestano zahvaljivao!

Isuse, ljubim Te, jer si me učio zahvaljivati!

Isuse, vjerujem u te, jer Ti imaš Riječi života vječnoga!

ŠUTNJA

MEDITACIJA: Isuse, klanjam Ti se, i danas želi s Toobom i Tvojom učiti zahvaljivati. Želim Te poslušati kad me pozivaš na zahvalnost. Pošalji u moje srce Duha Svetoga svojeg.. Nek me on uči zahvalnosti, nek me on očisti od moje oholosti i od svakoga otpora volji Očevoj, te da za sve uvijek mogu reći hvala, pa i za ono što je teško! Nauči me u svakom trenutku svoga života u poniznosti biti zahvalan za sve što mi dolazi iz ruke Očeve...

PJESMA: Ti dao si nam čvrstu Riječ ...

MEDITACIJA: „Dok je tako putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: Isuse, Učitelju, smiluj nam se! Kad ih Isus ugleda, reče im: Ididte, i pokažite se svećenicima. I dok su išli, očisiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se, slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama, zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca“. (Lk 17, 11-19) -

ŠUTNJA

Isuse, za sve kad sam zaboravila, ili se odupirala reći „hvala“, kad sam uspjehe pripisivala sebi, a nisam zahvalila Tebi, sada želim na koljenima kao Samarijanac, zahvaljivati Ocu po Tebi. Oprosti mi moju nezahvalnost i primi sada moju riječ: HVALA1 Neka zahvalnost izvire iz dubine mojega srca i očisti od svake gorčine ili ljutnje na volju Očevu! Neka se zahvalnost događa u meni dok klečim pred Tobom, Isuse.

PJESMA: Hvala Ti na ovoj gozbi ...

MEDITACIJA: Isuse, klanjam Ti se i želim Ti s Marijom zahvaljivati. O Marijo, kako si Ti bila zahvalna, jer si bila izabrana, jer si u poniznosti prepoznala Božje djelovanje na sebi i Njemu zahvaljivala. Sama si izrekla svoju molitvu: „Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu Spasitelju mojemu“! Kako je Tvoje srce bilo zahvalno i po zahvalnosti radosno i u radosti vjerno. Marijo, s Tobom želim klečati pred Gospodinom i u tišini duše pjevati i zahvaljivati, slaviti i veličati. Nauči me, o Marijo reći „hvala“, kao što svaka majka uči svoje dijete.  -  ŠUTNJA

Isuse, očisti svojim Duhom moje srce sada, da postanem osoba dobre volje, da moje srce  od sada neprestano daje hvalu i slavu Bogu, pa tako može uživati mir. Očisti me od svake zle volje, od svega u meni što još nije spremno zapjevati pjesmu hvale i slave Ocu, i što mi smeta da postanem osobom dobre volje!  Učini Ti, Isuse, da ovim kljanjanjem postanem Tebi potpuno slična!

PJESMA: Nek Te hvale, nek Te slave ...

MEDITACIJA: Oče, Stvoritelju svijeta, Isuse Otkupitelju i Duše Sveti, posvetitelju moje duše, klanjam se i zahvaljujem što se mogu zvati – djetetom Božjim. Oče, hvala Ti, jer Ti jesi, jer postojiš, jer ljubiš, jer praštaš, jer se brineš,  Isuse, hvala Ti, jer Ti si za mene predao svoj život i ostao u euharistiji. Duše Sveti, hvala Ti, jer nadahnjuješ, obnavljaš, vodiš, jer si Duh istine, pravde, ljubavi i mira. Isuse, klanjam Ti se i zahvaljujem za sve dobro i sve milosti za koje nikada nisam zahvalila. Posebno sada želim zahvaliti za sve ono  teško i mučno, što mi se dogodilo u životu. Oprosti mi, što me je križ i trpljenje često odvelo daleko od Tebe i u mojemu srcu uništilo radost i zahvalnost. Trenutke sumnje i kušnje stavljam sada zahvalno preda Te i vjerujem da će se sve okrenuti na dobro i na slavu Očevu. Sve svoje prošle, sadašnje i buduće trenutke trpljenja stavljam preda Te i počinjem zahvaljivati, jer sada znam da je sve u Tvojoj ruci, pa kad ja i pogriješim, Ti ćeš sve popraviti čim ja zaželim tražeći oproštenje i obečajući popravak.

Isuse, dok s Tobom zahvaljujem Ocu u Duhu Svetom, zazivam Tvoje milosrđe na nas sve, riječima sv. Pavla: „Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj nevolji, da bismo i mi, sve, koji su u nevolji, mogli tješiti onom utjehom, kojom nas same tješi Bog“.

I neka utjeha Tvoja i Tvoj mir i duh zahvalosti siđe na nas, ispuni naša srca, iscijeli nas od svakoga zla i  udijeli vječni mir. Amen.

LITANIJE: Srca susova ...

DIVNOJ DAKLE ...

BLAGOSLOVLJEN ...

ZAHVALJUJEM TI, ISUSE, S DUHOM SVETIM

    ZAVRŠNA PJESMA ...   

 
  Događanja - Sve