Ovogodišnje svečarice

Ovogodišnje svečarice

Ponedjeljak, 31. 7. 2017.

Ove godine uoči svetkovine "Velike Gospe" u našem samostanu "Djeteta Isusa" u Žabljaku - Livno, slavit će se prvi redovnički zavjeti, obnova redovničkih zavjeta, 25-a obljetnica, 5o-a obljetnica i 60-a obljetnica. Jedna sestra polaže prve red. zavjete, dvije sestre obnavljaju red. zavjete, dvije sestre slave 25-u obljetnicu, 16 sestara slavi 50- u obljetnicu a 7 sestara slavi 60-u obljetnicu.


Prvi zavjeti

S. M. FAUSTINA (Karla) ZEMUNIK, rođena je 6. prosinca 1996. god. u Splitu, od oca Roberta i majke Irene rođ. Smajić. U Družbu je došla 17. kolovoza 2014. god. u Splitu. Postulaturu  je započela 1. veljače 2015. god. u Splitu. Završila je Hotelijersko turističku školu sa zvanjem turističkog tehničara.  Novicijat je započela 14. kolovoza 2015. god. u Žabljaku – Livno, dok vrijeme novicijate provodi u kući novicijata u Solinu. Prve redovničke zavjete položit će 14. kolovoza 2017. god.

 Obnova zavjeta

S. M. ANTONIA (Antonia) Čobanov, rođena je 13. rujna 1988. god. u  Šibeniku (Primošten Burni) od oca Ante i majke Mladenke  rođ. Čobanov. U samostan je došla 15. rujna 2013. god. u Splitu. U postulaturu primljena  je 2. veljače 2014. god. Novicijat je započela 14. kolovoza 2014. god. u Žabljaku – Livno, a novicijat je provela u kući novicijata u Solinu. Prve redovničke zavjete položila je 14. kolovoza 2016. god. u našem samostanu „Kuća Djeteta Isusa“ Žabljak – Livno. Sada pohađa drugi dio Specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstva i financije. Prve tri godine završila je prije ulaska u novicijat.

S. M. MILANA (Marija) Žegarac, rođena je 10. lipnja 1994. god.  u  Splitu (K. Sućurac) od oca Fredija  i majke Jadranke rođ. Prnjak. U samostan je došla 26. kolovoza 2012. god. u Splitu. U postulaturu je stupila 2. veljače 2014. god. u Splitu. Novicijat je započela 14. kolovoza 2014. god. u Žabljaku  Livno, a novicijat provela  u kući novicijata u Solinu. Prve redovničke zavjete položila je 14. kolovoza 2o16. god. u našem samostanu „Kuća Djeteta Isusa“ Žabljak – Livno. Nakon novicijata upisala je studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, studijski centar socijalnog rada.

 25- obljetnica

S. M.  JASMINA (Ankica) Čalo, rođena je 15. svibnja 1971. god. u Sinju od oca Luke i majke Marije rođ. Vugdelija. U samostan je došla  28. kolovoza  1985. god. Novicijat je započela 15. kolovoza 1990. god. u Splitu. Nakon dvogodišnjeg novicijata polaže prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1992. god., a doživotne 15. kolovoza 1998. god. u Dubrovniku. Prije ulaska u novicijat završila je srednju ugostiteljsko turističku školu u zvanju kuhara. Nakon položenih prvih zavjeta radi kao kuharica u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu dvije godine, a od 1994. god. do 1996. god. vrši službu kuharice u našem samostanu u Sutivanu. Od  god. 1996. do 2004. god. kuharica je u Nadbiskupskom malom sjemeništu.  U mjesecu rujnu 2004. god. dolazi u zajednicu sestara koje djeluju u konkatedrali „Sv. Petra“ u Splitu do kolovoza 2009. god. Od tada do mjeseca siječnja 2014. god. član je zajednice u samostanu „Nazaret“ u Omišu. Od veljače 2014. god. dolazi u samostan „Sv. Rafaela“ u Solinu do  kolovoza 2016. god.  Sada je u našoj zajednici koja djeluje u Nadbiskupskom malom sjemeništu u Splitu. U svim zajednicama vrši službu kuharice i vodi domaćinske poslove.

S. M. MARTINA (Marina) Grmoja, rođena je 10. rujna 1972. god. u Metkoviću, od oca Ante i majke Ive rođ. Antunović. U samostan  je primljena 20 kolovoza 1986. god. Kroz četverogodišnje školovanje završava srednju školu, te započinje novicijat 15. kolovoza 1990. god. u Splitu. Nakon završetka novicijata polaže prve redovničke zavjete 15. kolovoza 1992. god. u Splitu, a šest godina kasnije doživotne 15. kolovoza 1998. god. u Dubrovniku. Od 1992. god. do 1995. god. studira na Pedagoškoj akademiji u Splitu predškolski odgoj, a boravi u samostanu „Sv. Josipa“ na Šinama. Nakon dobivene diplome odlazi u Metković, samostan „Sv. Obitelji“ do 2003. god. U našem samostanu u Metkoviću radi u dječjem vrtiću kao odgajateljica. Od 2003. god. do danas radi u dječjem vrtiću „Mali Isus“  u Kaštel Kambelovcu, a ujedno je i ravnateljica istog vrtića sa podružnicama u Košutama i Metkoviću. U provincijalnom vijeću bila kao 4. savjetnica od 2013. god. do 2016. god.  Službu kućne predstojnice obavlja od 30. 4.2016. godine.

50. obljetnica

S. M. ANTICA (Iva) Ćubelić, rođena je 13. kolovoza 1943. god. u Dobranjama – Imotski, od oca Petra i majke Ive rođ. Vrlić. U Družbu je primljena 14. kolovoza 1964. god. Novicijat je započela 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac, a prve redovničke zavjete položila 15. kolovoza 1967. god. također u Zagrebu. Doživotne zavjete položila je 15. kolovoza  1973. god u Čardaku – Doloroza (BiH).Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta pomaže u pletioni u Zgrebu – Nova Ves 0d 18. kolovoza 1967. god. do 21. studenog 1969. god.  Od 21. studenog  1969. god. do 6. kolovoza 1973. god. također je u pletioni u samostanu sv. Obitelji u Dubrovniku.  Tri godine tj. od 16. kolovoza 1973. god. do 15. studenog 1977. god. je u samostanu „Sv. Ane „ u Splitu, također u pletioni. Od 15. studenog 1977. god.  do 1. veljače 1978. god. u samostanu“Betlehem“ u Dobroti radi kod starica.  Slijedećih 10 godina, od 2. veljače 1978. god. do 1998. god. u samostanu „Sv. Obitelji“, Dubrovnik pomaže u pletioni, kod starica i kod djece u vrtiću.Od tada do studenog 2001. šiva za sestre haljine (za kućne i sestre iz drugih zajednica u Provinciji), i pomaže u kućnim poslovima. Od prosinca 2001. premještena je u samostan u Sutivanu u koje je i danas (2017.), šiva za sestre (kućne i iz drugih zajednica u Provinciji). Pomaže i u drugim kućnim poslovima prema potrebi zajednice.

S. M. DANKA (Slavka) Žaper,  rođena je 4. ožujka 1948. god. u Vrpolju (Sinj), od oca Vice i majke Anđe rođ. Sablić. U Družbu je primljena  13. kolovoza 1962. god. , a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. Prve zavjete položila je 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čaradku, Doloroza (BiH). Prvu filijalu dobiva u Boki Kotorskoj u župi Tivat od 26. rujna 1967. god. do 7. veljače 1974. god. kao voditeljica crkvenog  pjevanja, sakristanka i po potrebi obavlja i druge poslove. Od 7. veljače 1974. god. do 19. rujna 1977. god. u župi Vrgorac također vodi crkveno pjevanje i sviranje, a od 16. veljače 1974. god. do 16. kolovoza 1977. god. vrši službu kućne predstojnice u našem samostanu u Vrgorcu. Od 19. rujna 1977. god. do 16. kolovoza 1984. god. u župi Gruda vrši službu sakristanke, voditeljice  crkvenog pjevanja, orguljašice i čuva djecu u  vrtiću. Od 16. listopada 1984. god  do 2005. god u župi Sali – Dugi Otok voditeljica je crkvenog pjevanja, uređuje crkvu, radi sa predškolskom djecom u našem vrtiću. Od 1. prosinca 1995. god. vrši službu kućne poglavarice. U  naš samostan u Šestanovcu došla je 2005. godine. U župi vodi crkveno pjevanje, župnu katehezu i radi sa Prijateljima Malog Isusa.

S. M. DRAGUTINA (Ivanka) BORAS, rođena je 24. studenog 1948. god. u Vidu – Metković, od oca Šimuna i majke Kate rođ. Šiljeg. U Družbu je primljena u mjesecu srpnju 1962. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u  Čardaku-Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta odlazi u Dubrovnik, samostan "Sv. Obitelji" od 1967. god. do 1969. god. za rad u pletioni. Godine 1969. do 1971. god. na dužnosti je u samostanu otaca Scalabriana u Loretu radeći kućne poslove, a u 1971 – oj godini, pola godine je na filijali u Grotaferati-Rim, zatim dolazi u  Busto Arzisio- Italija godinu dana i pomaže u sirotištu. U starački dom u Meratama  premještena je 1972-e god., te radi kao njegovateljica do 1980-e god. , a  1980. god. dolazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Splitu do 1983. god, obavljajući kućanske poslove. Iz Splita dolazi u naš samostan u Sutivanu-Brač i tri godine radi kao njegovateljica kod naših štićenica u samostanu. Istu službu obavlja u  našem samostanu u Dubrovniku od 1986. god. do 1989. god.  U naš samostan u Omišu dolazi 1989. god. i radi kod djece s posebnim potrebama o kojima brinu naše sestre do 1994. god. Nakon toga odlazi u samostan „Josipovac“ u Mandaljeni-Mlini i njeguje također djecu s posebnim potrebama o kojima brinu naše sestre u istom samostanu do 2004. god. Od 2004. god. ponovo dolazi u Dubrovnik i njeguje naše štićenice u samostanu „Sv. Obitelji“ do 30. studenog 2015. god. Iste godine 16. listopada  dolazi u samostan „Nazaret“ u Omišu za njegovateljicu djece s posebnim potrebama, na kojoj je službi i sada.

S. M. DULCELINA (Lucija) PLAVŠA,  rođena je 2. ožujka 1948. god. u Otoku-Sinj, od oca Andrije i majke Pere rođ. Norac-Kljajo. U Družbu primljena je 30. ožujka 1964. god., a u novicijat  15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu-Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže godinu dana kasnije 15. kolovoza 1967. god. također u Zagrebu. Doživotne zavjete polaže 15. kolovoza  1975. god. u Dubrovniku. Jednu godinu nakon položenih prvih redovničkih zavjeta  tj. od 1967. god. do 1968. god. pomaže u kućnim poslovima u našem samostanu „Sv. Ane“ u Splitu. Od 1968. god. do 1969. god. vodi crkveno pjevanje i satove vjeronauka u župi u Perastu – Boka Kotorska. Studij crkvene glazbe na glazbenom Institutu u Zagrebu pohađa od 1969. god. do 1974. god. te dobiva diplomu Glazbenog Instituta. Godinu dana tj od 1974. god. do 1975. god. u župi „Sv. Križa“ u Splitu, voditeljica je crkvenog pjevanja, orguljašica i vjeroučiteljica. U Dubrovnik dolazi 1975. god. do 1976. god. te vodi crkveno pjevanje u svetištu „Gospe od milosrđa“ i drži satove sviranja našim sestrama novakinjama. U naš samostan u Omišu dolazi 1976. god. te u župi vodi crkveno pjevanje, sviranje  i predaje vjeronauk do 198o. god. Od 1980. god. do 1986. god. vodi crkveno pjevanje, svira orgulje  i drži vjeronauk u župi K. Kambelovac. U župi „Sv. Ilije“ u Metkoviću vodi crkveno pjevanje i sviranje, župni  i školski vjeronauk od 1986. god. do 1995. god. Godinu dana u župi „Sv. Mihovila“ u Dugopolju, tj. od 1995. god. do 1996. god. također vodi crkveno pjevanje , predaje vjeronauk u župi i osnovnoj školi. Nakon toga odlazi u Zagreb na dopunski studij na Institutu za crkvenu glazbu godinu dana i boravi u generalnoj kući Družbe u Zagrebu. U župi Mravince preuzima vodstvo crkvenog pjevanja i službu  vjeroučiteljice u školi i župi, te istu službu obavlja i u župi Kučine do srpnja 2011. godine. Od 15. kolovoza 2011. premještena je u samostan sv. Ane u Splitu, gdje preuzima  službu sviračice i voditeljice crvenog pjevanja u župi "Sv. Križ" u Splitu, vodi zbor sestra u Provinciji, te vrši službu vjeroučiteljice u školi u Mravincima. Od 25. kolovoza 2013. premještena je u samostan u Vrgorac, gdje do danas  (2017.) vrši službu sviračice i voditeljice crkvenog pjevanja, službu katehistice u župi, te ostale poslove vezane uz župu u dogovoru sa župnikom. Vodi i prijatelje Malog Isusa u župi.

S. M. EUDOKSIJA (Franka) FRANIĆ, rođena je 3. prosinca 1947. god. u Blatu n/C – Omiš  od oca Bože i majke Jelke rođ. Dajak. U Družbu je primljena 20. kolovoza 1963. god. a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kaljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čardaku –Doloroza (BiH).  Nakon položenih prvih zavjeta ostaje u Zagrebu – Nova Ves i pohađa glazbeni institut pri bogoslovnom fakultetu te 1971. god. stiče diplomu orguljašice. Sredinom kolovoza 1971. god. preuzima službu sviračice, voditeljice  crkvenog pjevanja i župskog vjeronauka, kao i brigu o urednosti crkvenog prostora i crkvenog rublja  u župi Opuzen do 1980. god. Također drži satove klavira nadarenoj djeci, ujedno je kućna poglavarica u našoj zajednici.  Od 1980. god. do 1985. god. istu službu vrši na otoku Braču u župi Pučišće. Godine 1985. dolazi u našu zajednicu u konkatedrali „Sv. Petra“ u Splitu, gdje također vodi crkveni zbor, vrši službu sviračice, sakristanke, ima satove  sviranja te župskog (prvopričesnicima) i školskog vjeronauka ( 3. i 4. razred) do kolovoza 2012. god. Službu kućne poglavarice obavlja od 2003. god. do kolovoza 2012. god. Iste godine od mjeseca kolovoza u župi „Sv. Mihovila“ u Dugopolju preuzima vodstvo crkvenog zbora, sviračice, službu sakristanke, a od prosinca iste godine je kućna poglavarica. Vodi Prijatelje Malog Isusa u spomenutoj župi.

S. M. GORDANA (Mara) ROGOŠIĆ, rođena je 9. veljače 1948. god. u Dugopolju od oca Ante i majke Ane rođ. Plazibat. U Družbu je primljena 4. kolovoza 1963. god. a u novicijat 15. kolovoza 1966. u Zagrebu-Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. također u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god u Čardaku – Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih zavjeta dolazi u samostan „Sv. Ane“ u Splitu, pomaže u kućnim poslovima i u radioni do 1970-e godine. Od 1970. god. do 1975.god. boravi u samostanu u Perastu-Boka Kotorska, pomaže kod njegovanja starica i kućnih poslova.  U Sutivan- naš samostan    dolazi 1. kolovoza 1975. god. do 28. travnja 1981. god, te vrši službu njegovateljice kod starica. 20. travnja 1981. god. do 12. ožujka 1987. god. boravi u Solinu, pomaže kod kućnih poslova i kod djece s posebnim potrebama. U Vrgorac dolazi 12. ožujka 1987. god. do 1990. god, gdje obavlja istu dužnost. U međuvremenu povremeno odlazi pomoći bolesnim roditeljima. Godine 1990. do 1991. god. boravi na Šinama, tada provincijalnoj kući, pomaže kod vođenja domaćinstva otaca karmelićana i kućnim poslovima u samostanu. U župu Dugopolje dolazi 1991. god. do 20. lipnja 1996. god. i vrši službu kuharice sestrama i župniku. Od 20. lipnja 1996.god. do 16. travnja 1997. god.  u tada provincijalnoj kući na Šinama pomaže u kućanskim poslovima. Istu službi nastavlja u samostanu u Šestanovcu godinu dana, pa ponovo dolazi na Šine 1998. god., a nakon toga odlazi u samostan u  Metković. Iz Metkovića je 17. siječnja 2004. dolazi u samostan na Šinama, gdje vrši kućne poslove do rujna 2009. godine. U rujnu 2009. premještena je u zajednicu u Pučišće, gdje do danas (2017.) vrši službu kuharice za sestre, župnika i starice koje su smještene u kući u Pučišću.

S. M. HRIZANTA (Anđelka) BARIŠIĆ, rođena je 29. kolovoza 1948. god. u Vidonjama – Metković, od oca Ivana i majke Anđe rođ. Barišić. U Družbu je primljena 14. kolovoza 1964. god, a u novicijat  15. kolovoza 1966. god. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, doživotne  15. kolovoza 1973. god. u Čardaku – Doloroza (BiH).  Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta odlazi u Belgiju – Florens za rad u staračkom domu kao njegovateljica od 1967. god. do 1970. god. , nakon Florensa dolazi u Audregnies, također Belgija od 1970. god. do 1975. god. u istoj službi. U Domu u Meratama – Italija vrši službu  glavne medicinske sestre i voditeljice odjela od 1975. god. do umirovljenja. Od 16. veljače 2009. god. premještena je u samostan u Sutivan, gdje vrši službu medicinske sestre u njezi starica smještenih u ovom samostanu. Od 10. studenog 2010. god. premještena je iz Sutivana u Samostan u Vrgorac i vrši službu predstojnice te je glavna medicinska sestra u domu "Imakulata".

S. M. JASNA (Vica) BARIŠIĆ, rođena je 27. srpnja 1945. god. u Vidonjama – Metković, od oca Luke i majke Ive rođ. Glavinić. U Družbu je primljena18. kolovoza 1963. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. godine u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne  15. kolovoza 1973. god. u Čardaku – Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta  od 1967. god. do 1971.god. u našoj zajednici u Stenjevcu  pomaže u izradi crkvenog rublja, u međuvremenu 1969. god 4 mjeseca boravi u samostanu „Primorski Betlehem“ u Boki Kotorskoj također pomažući izradu crkvenog rublja. Godine 1971. iz Stenjevca dolazi u Omiš gdje dvije godine pomaže kod naših štićenika u samostanu „Nazaret“. U Dubravu – Zagreb (samostan otaca kapucina) dolazi 1973. god. vršeći službu sakristanke do 10. rujna 1981. god. Iste godine odlazi u Italiju, zajednicu u Meratama, gdje kao medicinska sestra njeguje štićenike staračkog doma do 1987. god. Iz Italije dolazi u naš samostan „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku za rad kod starijih i nemoćnih osoba, vršeći službu njegovateljice. Na toj dužnosti proslavit će i 50. god. redovničkih zavjeta.

S. M. JOZAFATA (Anđa) PROJIĆ,rođena je 3. studenog 1948. god. u Rudi – Sinj, od oca Joze i majke Šime rođ. Livaja-Radman. U Družbu primljena je 30. ožujka 1964. god. , a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu-Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967, god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čardaku-Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u našu zajednicu u Pučišćima (o. Brač) i to od 1967. god. do 1973. god. te obavlja kućanske poslove. Od 1. rujna 1973. god. dolazi u svećenički Dom  i nadbiskupsku kuću u Splitu do 1. rujna 1977. god. u službi kuharice i ostalih kućnih poslova. Od  1. rujna 1977. god. do 10. rujna 1984. god. ponovo dolazi u našu zajednicu u Pučišćima (o. Brač) u službi kućne poglavarice i voditeljice kuhinje. Nakon završene službe u Pučišćima dolazi u naš samostan „Sv. Rafaela“ u Solinu za rad u kuhinji, te na toj dužnosti ostaje do 10. listopada 1985. god. Službu kućne poglavarice u našem samostanu na Strožancu-Podstrana preuzima  10. listopada 1985. god. do 1992. god. i vrši službu kuharice u tada sjedištu provincijalne Uprave. Godine 1992.  do 1995. god. vodi kuhinju u Nadbiskupskoj kući u Splitu i vrši službu kućne poglavarice. Zbog zdravstvenih problema dolazi  u naš samostan na Strožancu-Podstrana 1995. god. do 1999. god., a 1. rujna 1999. god. odlazi u nadiskupsko malo sjemenište za vođenje kuhinje i službu kućne poglavarice.  Od 1. srpnja 2006. god. pomaže u našem samostanu „Sv. Josipa“ na Šinama, posebno kao vratarica. Narušenog je zdravlja jer ima reumatski artritis, unatoč tome pomaže u svim kućanskim poslovima i vrši službu vratarice.

S. M. KRUCIFIKSA (Katica)  IVELIĆ, rođena je 31. svibnja 1947. godine u Pražnicama – o. Brač od oca Jakova i majke Milke rođ. Jakasović. U Družbu primljena je 10. prosinca 1964. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. godine u u Zagrebu – Kraljevac.  Godinu dana kasnije 15. kolovoza 1967. polaže prve redovničke zavjete također u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1975. god. u Dubrovniku. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta 18. kolovoza 1967. god. do siječnja 1987. god. živi u redovničkoj zajednici u Essenu. Prva četiri mjeseca radi u bolnici, a od 1968. god. do 1971. god. je patronažna sestra po župama u Essenu. Od 1. listopada1971. god. do 3. rujna 1974. god. pohađa medicinsku školu. Od 1. listopada 1974. god. do 30. studenog 1983. god. odgovorna je sestra na odjelu nepokretnih bolesnika u staračkom domu u Essenu. U tom periodu ( 1979. god.)   u Freiburgu pohađa tečaj za odgovorne sestre. Od 23. listopada 1983. god. do 14. prosinca 1986. god. vrši službu kućne poglavarice u našoj zajednici u Essenu,  istodobno se priprema za misije radeći u bolnici 4 sata dnevno, a u Tubingenu  u mjesecu studenom 1986. god. pohađa tečaj za tropske bolesti. Od  siječnja 1987. god. do konca školske godine sudjeluje na tečajevima i učenju francuskog jezika u Parizu. U Dubrovnik za rad kod starica u našem samostanu dolazi tri mjeseca: studeni, prosinac i siječanj 1988. god. U misijko poslanje odlazi 24. veljače 1988. god. u Rwandu do 14. travnja 1994. god. Zbog ratnih sukoba u toj zemlji vraća se u Domovinu, te dolazi u Split 1. svibnja 1994. god. Dva mjeseca boravi u rodnoj kući njegujući bolesnog oca. U naš samostan na Šinama, gdje se tada nalazila provincijalna uprava, dolazi 5. srpnja 1994. god. do 17. travnja 1997. god., u službi  je savjetnice u provincijalnom vijeću, njeguje bolesne sestre i pomaže u kućnim poslovima. Od 1998. god. do 2000. god. preuzima službu kućne predstojnice u Solinu, provincijska je savjetnica i provincijska ekonoma, te vodi radove dogradnje samostana "Sv. Rafaela" u Solinu. Na Generalnom kapitulu Družbe 13. srpnja 2000. izabrana je za Vrhovnu savjetnicu u Vrhovnoj upravi Družbe, gdje obavlja i službu vrhovne ekonome do 22. lipnja 2006.godine. Nakon toga godinu dana vrši službu kućne predstojnice u samostanu "Sv. Obitelji" u Dubrovniku.  Od srpnja 2007. do srpnja 2013. vrši službu provincijalne savjetnice i zamjenice provincijske glavarice, te predstojnice u samostanu sv. Ane u Splitu.  Od 22. kolovoza 2013. god. premještena je iz samostana „Sv. Ane“ u Splitu u samostan u Solinu gdje vrši poslove za potrebe samostana, vozačica, pomaže i kod osoba s posebnim potrebama i kod njege starijih sestara do 2015. god. Od rujna 2015. god. preuzima službu kućne poglavarice u našoj zajednici u Essenu-Nnjemačka.

S. M. LENARDA (Milica) MATELJAN,rođena je 22. listopada 1949. god. u Košutama- Trilj od oca Ivana i majke Luce rođ. Prcela. U Družbu je primljena  1. rujna 1962. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966.god. u Zagrebu-Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čardaku-Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u naš samostan u Omišu od 1. rujna 1967. god. do 18. kolovoza 1968. god. u službi medicinske sestre kod štićenika u samostanu . Tokom 1968. god. tri mjeseca  radi u Titogradu, a zatim tri mjeseca u Dubrovniku, te ponovo u Omišu. Od 1. srpnja 1969. god. dobiva radno mjesto u Domu umirovljenika u Splitu – (Balkanska-sada Vukovarska), vršeći službu medicinske sestre, a od 197o. god. uz rad u Domu u slobodno vrijeme je u službi medicinske sestre u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu, gdje i boravi. Godine 1983. odlazi u naš samostan na Prčanj – Boka Kotorska i dobiva službu u Zavodu za rehabilitaciju. Iz Prčanja dolazi u Donju Lastvu 1989. godine i ostaje na radnom mjestu i istoj ustanovi.  Nakon samostalnosti R Hrvatske 1991. god. dolazi u Split, samostan „Sv. Ane“ i dobiva radno mjesto u Novoj bolnici (Križine), u službi medicinske sestre. Na tom radnom mjestu ostaje do umirovljenja 2013. god. Boravak u Splitu zamijenila je boravkom u tada provincijalnoj kući na Šinama-Split  godine 1996. Od 2007. god. uz bolničku službu vrši i službu kućne poglavarice u istom samostanu u razdoblju od tri trogodišta. Sada je kućna ekonoma i zamjenica kućne poglavarice, te je na usluzi bolesnim sestrama na Šinama.

S. M. MARTINKA (Ljubica) BOSANČIĆ,rođena je 10. svibnja 1948. god. u Dugopolju, od oca Martina i majke Ane rođ. Čulin. U Družbu je primljena 22. srpnja 1963. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu a doživotne 15. kolovoza 1973. god u Čardaku – Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih zavjeta pohađa dvogodišnji katehetski tečaj pri Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon toga od 1969. god. do 1971. god. živi u našem samostanu u K. Kambelovcu a obavlja službu katehistice ,  voditeljice crkvenog pjevanja  i uređenja crkve u K. Gomilici. Također pomaže kod djece u vrtiću u k. Kambelovcu. Od 1971. god. do 1977. god. istu službu obavlja u župi Pučišće, o. Brač, također pomaže kod njege starica o kojima brinu naše sestre. U Vrgorac je došla 1977. god. i godinu dana  vodila crkveno pjevanje, svirala, brinula o uređenju crkve i crkvenog rublja u župi, te pomagala kod čuvanja djece u našem samostanu. Od 1978. god. do 1984. god. boravi u zajednici u Trilju, vrši službu katehistice, voditeljice crkvenog pjevanja, sviračice, uređuje crkvu i crkveno rublje u župi Trilj.  Tri godine vrši službu kućne poglavarice u istoj zajednici.  Nakon službe u Trilju dolazi u zajednicu u Cisti Velikoj  od 1984. god. do 1998. god.  U župi Cista Velika  vrši službu katehistice u župi i osnovnoj  školi, voditeljice crkvenog pjevanja, uređenja crkve i crkvenog rublja, a u redovničkoj zajednici pomaže u kućanskim poslovima. Uz ove dužnosti kroz dvije godine vodi i zajednicu te je odgovorna sestra. Nakon operativnog zahvata dolazi u tada provnicijalnu kuću na Šinama 5. rujna 1998. god.  Kroz vrijeme oporavka  preuzima u župi Strožanac službu voditeljice crkvenog pjevanja, sviračice  i vodi Prijatelje Malog Isusa iz te župe, priprema djecu za prvu svetu pričest. U svim župama u kojima je pomagala vodila je brigu o urednosti župskih kuća. U vremenu od 9. studenoga 2006. do 2008. godine pripada samostanu na Šinama te vikendom svira u crkvi u Siti-Strožanac, vodi Prijatelje malog Isusa iz ove župe,  a ostale dane  dozvolom Provincijske uprave boravila je u rodnoj kući svrhu pomoći bolesnoj majci. Vrhovna uprava Družbe joj je produžila dozvolu boravka izvan redovničke zajednice u njezi bolesne i stare majke. Jedno vrijeme je s majkom bila u zajednici sestara u Dugopolju, gdje je vršila i službu kuharice u zajednici, a kasnije s majkom u rodnoj kući u Dugopolju, a pripadala je zajednici u Dugopolju. Koncem 2015.god. primljena je u bolnicu u Splitu zbog operativnog zahvata na glavi. Nakon operacije je na oporavku u samostanu na Bačvicama u Splitu. Od 23. ožujka 2016. je u samostanu u Mandaljeni, gdje vrši službu kuharice za sestre i župnika.

S. M. NATALINA (Mara) VIDOVIĆ, rođena je 30. ožujka 1945. god.  u Vidu – Metković, od oca Ivana i majke Ive rođ. Volarević. U Družbu je primljena 1. kolovoza 1965. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čardaku – Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u Split, samostan „Sv. Ane“  a dobiva službu u Domu umirovljenika na Lovretu  i radi u praoni od 1967. god. do 1986. god. Od 1986. god. boravi u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu i pomaže u kućanskim poslovima, te brine o urednosti  ustanove.  U tada provincijalnu kuću na Šinama dolazi godinu dana, a od 1989. god. ponovo dobiva istu dužnost u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu do 1993. god. Zbog zdravstvenih problema i kirurškog zahvata boravi na Šinama (provincijska kuća) na oporavku godinu dana, te se 1994. god. ponovo vraća na istu dužnost u  Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište. Odlukom provincijske uprave dolazi u samostan „Sv. Josipa“ na Šinama 5. studenog 2011. za njegovateljicu bolesnih i nemoćnih sestara. Tu službu obavlja i sada.

S. M. SALVATORA (Ana) DELAŠ,rođena je 10. veljače 1947. god. u Zelovu – Sinj, od oca Ivana i majke Božice rođ. Liović. U Družbu je primljena 15. veljače 1962. god, a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. u Čardaku – Doloroza (BiH). Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dobiva dužnost u Nadbiskupijskoj kući u Baru, vodeći kućanske poslove  četiri godine do 1971. god. Istu dužnost ima i u našem samostanu u Donjoj Lastvi  (Boka Kotorska) u koji dolazi koncem kolovoza a potom  u mjesecu siječnju 1972. god. u Dobroti (Boka Kotorska) u župi „Sv. Stasija“ vodi domaćinstvo i sve kućanske poslove, dvorba gostiju i uređivanje crkve i crkvenog rublja do početka 1978. god. U Essen (Njemačka)  dolazi 12. siječnja 1978. god. i dobiva dužnost u kuhinji Generalnog vikarijata, gdje ostaje do prosinca 1992. god. Iz Generalnog vikarijata prelazi u essensku biskupiju- rezidenciju nadbiskupa, vodi kućanske poslove, brine o gostima i uređuje rublje. Od  27. srpnja 2003. god. stanuje u sestarskoj zajednici u Essenu, a u prvostolnoj crkvi (katedrali) brine o crkvenom rublju i obavlja ostale poslove vezane za urednost katedrale. Tu dužnost vrši i sada.

S. M. SILVANA (Nedjeljka) KAVAIN, rođena je  16. veljače 1948. god. u Čaporicama – Trilj, od oca Stipe i majke Jele rođ Franić. U Družbu je primljena 28. kolovoza 1963. god, a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1974. god. u Zagrebu. Nakon položenih prvih zavjeta dolazi u našu zajednicu u Essenu – Njemačka i to od 1967. god. do 1976. god. vršeći službu patronažne sestre. Nakon Essena dolazi u samostan „Sv. Ane“ u Splitu i prima službu medicinske sestre u staračkom Domu u tada Balkanskoj a sada Vukovarskoj ulici do 1980. god. Iz Splita dolazi u Sutivan – o. Brač i pruža medicinsku pomoć  staricama o kojima brine naš samostan godinu dana. Od 1981. god. do 1987. god. istu službu vrši kod djece s posebnim potrebama u našem samostanu u Omišu.   Slijedeću godinu dana opet je u Sutivanu u istoj službi. Od 1989. god. do 1993. god. u zavodu „Josipovac“ u Mandaljenni također vrši službu njegovateljice kod djece s posebnim potrebama u našem samostanu. Za rad u staračkom domu u Essenu, u kojem djeluju naše sestre dolazi 1993. god. i ostaje do kolovoza 2013. godine. Od kolovoza 2013. do 2015. vrši službu medicinske sestre u njezi starica u samostanu u Metkoviću, a nakon toga do rujna 2015. službu medicinske sestre u njezi osoba s posebnim potrebama u samostanu u Solinu. Kratko vrijeme bila je u zajednici u Krilo-Jesenice. Od rujna 2015. do danas (2017.) vrši službu medicinske sestre u njezi starica smještenih u samostanu u Dubrovniku.

S. M. VERITAS (Marija) KEGALJ, rođena je 26. rujna 1948. god. u Cisti Velikoj – Imotski, od oca Ivana i majke Ive rođ. Čelan. U Družbu je primljena 28. kolovoza 1962. god., a u novicijat 15. kolovoza 1966. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1967. god. u Zagrebu, a doživotne 15. kolovoza 1973. god. u Čardaku – Doloroza  (BiH).  Nakon položenih prvih zavjeta preuzima službu vratarice u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Splitu od 1. studenog  1967. god. do 1. rujna 1969. god. U  Trogir dolazi 1969. god. do 1971. god. te vrši službu sakristanke u trogirskoj katedrali. Od 1971. god. do 1973. god.  vrši službu vratarice u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Slijedećih deset godina tj.od. 1973. god. do 1983. god. u našoj zajednici u Velikom Prologu obavlja službu domaćice, vršeći sve domaćinske i ostale poslove. U Trogir se ponovo vraća 1983. god. i ostaje dvije godine, u službi sakristanke i domaćice. Od 1985. god. do sada vratarica je u našem samostanu „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku.

60. obljetnica

S. M. ARSENIJA (Skolastika) VIDOVIĆ, rođena je 13. ožujka 1939. God. u Vidonjama (Mlinište) – Metković, od oca Ivana i majke Mare rođ. Galov. U Družbu je primljena 15. rujna 1953. god, a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru.  Prve redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu-Maksimir, a doživotne 15. kolovoza  1963. god. u Zagrebu – Kraljevac.  Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u Split, samostan „Sv. Ane“ te vrši službu voditeljice crkvenog pjevanja, sviračice i vjeroučiteljice u  župi "Sv. Križa". Iz Splita odlazi na župu u Dugopolje, gdje ostaje godinu dana u istoj službi. Od 1962. god. do 1969. god. vrši službu sakristanke, voditeljice crkvenog pjevanja, sviračice i vjeroučiteljice u župnoj crkvi u Perastu – Boka Kotorska. U istoj godini dobiva premještaj i ponovo dolazi u Split za rad na župi, u istoj službi a živi u samostanu „Sv. Ane“.  Nakon dvije godine tj. 1971. god. dolazi u Metković, samostan „Sv. Obitelji“ za vođenje crkvenog pjevanja, sviranja i brige za crkveno rublje. Godine 1973. dolazi u našu zajednicu u Donjim Brelima i obavlja istu službu godinu dana. U tada novotvorenoj zajednici u Vranjicu preuzima  službu 1973. god,(orguljašica, voditeljica crkvenog pjevanja, uređenje crkve i crkvenog rublja, sakristanka) koju obavlja sve do sada. Odgovorna sestra za zajednicu postaje 1996. god. Za svoj sveukupni rad primila je i priznanje grada Solina.

S. M. LEONIJA (Slavka) VUKASOVIĆ, rođena je 5. svibnja 1930. god. u Kučićima – Omiš. Od oca Grge i majke Mare rođ. Kovačić. U Družbu je primljena 7. srpnja 1955. god. a u novicijat 15. kolovoza 1956. u Samoboru. Prve redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1957. god . u Zagrebu-Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. god. u Zagrebu – Kraljevac. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u naš samostan „Sv. Obitelji“ u Metkoviću od 1957. god. do 1961. god. u službi krojačice. Slijedeće tri  godine od 1961. god. do 1963. god. boravi u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu, a od 1963. god. do 1966. u Malom sjemeništu  također u Splitu  gdje šiva odijela za svećeničke pripravnike  (reverende). Istu službu obavlja i u Solinu od 1966. do 1973. god. U našu zajednicu u župi Sali (Dugi Otok) dolazi 1973. od. do 1982. god. Za župljane šiva po narudži odjevne predmete. U tom vremenu obnaša i službu kućne poglavarice. Slijedeću godinu dana boravi u našem samostanu u Omišu pomažući kod djece sa posebnim potrebama,  zatim od 1983. god. do 1992. god. u Vrgorcu također obavlja službu krojačice. U Omiš se ponovo vraća 1992. god. do 1998. god.  Zbog nemoći i narušenog zdravlja dolazi u naš samostan „Sv. Josipa“ na Šine 18. kolovoza 2010. god. i tu ostaje do sada.

S. M. MARCELINA ( Mara)  LOVRIĆ, rođena je 20. svibnja 1939. god. u Hrvacama – Sinj, od oca Andrije i majke Božene ( Boje) rođ. Alebić. U Družbu je primljena 1955. god.,a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru. Prve redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu – Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. god. u Zagrebu – Kraljevac. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta dolazi u redovničku zajednicu u Puli, gdje pomaže u domaćinskim poslovima  u kući i oko kuće do 1965. god. U zajednicu u Baru – nadbiskupski dvor dolazi 1965. god. te do 1972. god. ima na brigu nadbiskupove goste, uređuje crkvu i crkveno rublje, te pomaže u kućnim poslovima. Za kućnu poglavaricu u samostanu „Sv. Obitelji“ u Metkoviću dolazi 1972. god. i tu službu obnaša do 1982. god. Od 1982. god. do 1989. god. istu službu vrši u samostanu „Nazaret“ u Omišu, u slobodno vrijeme obilazi i pomaže kod starijih i osamljenih osoba. Na Strožanac u samostan „Sv. Josipa“ za čuvanje djece dolazi 1989. god. i ostaje godinu dana. Nakon toga imenovana je kućnom predstojnicom samostana „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku i tu službu obavlja do 1999. god. Ujedno pomaže u svim kućnim poslovima. Od 15. rujna 1999. god. po isteku mandata poglavarice ostaje u istom samostanu i dobiva dužnost u kuhinji. Slijedeće godine u kolovozu preuzima službu kućne poglavarice u samostanu „Sv. Rafaela“ u Solinu do 20. kolovoza 2010. god. Kroz to vrijeme obnavlja se samostan u Solinu te vodi brigu o izvođenju radova, ujedno pomaže u kućanskim poslovima.  Od 2010. god. nakon isteka mandata pomaže u kućanskim poslovima i ostalim potrebnim radovima. Sada je zbog narušenog zdravlja oslobođena dužnosti.

S. M. PANKRACIJA ( Stana) VIDOVIĆ, rođena je 22. ožujka 1934. god. u Vidonjama – Metković, od oca Nikole i majke Matije rođ. Glavinić. U Družbu je primljena 19. siječnja 1955. god, a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu – Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. god. u Zagrebu – Kraljevac. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta preuzima službu domaćice u samostanu otaca trećoredaca na Ksaveru (Zagreb) od 15. kolovoza 1957. god. do 16. kolovoza 1960. god. Od  1960. god. dolazi u samostan „Sv. Rafaela“ u Solinu do 16. travnja 1962. god. također u službi domaćice (kuhinja). U Sarajevo – župu Srca Isusova dolazi 16. travnja 1962. god. i ostaje do 16. travnja 1966. god. vršeći službu domaćice (kuhinja). Slijedeće četiri i pol godine vrši službu kuharice kod otaca Scalabriania u Loretu – Italija do 28. srpnja 1971. god.  Od 1971. god.  do 8. ožujka 1981. god. u hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu vodi domaćinstvo i pomaže kod svih potrebnih poslova. Nakon Pariza dolazi u Dubrovnik za vođenje domaćinstva ocima kapucinima u Gospinu polju godinu dana. U Metković samostan „Sv. Obitelji“ dolazi u funkciji kućne poglavarice  od 5. listopada 1982. god.  do 1988. god. Koncem godine dolazi u samostan „Nazaret“ u Omišu, do polovine 1991. god. Od tada do 2008. god. živi u našoj zajednici u Grotaferata – Rim, a od 2008. god. do sada  je u samostanu „Sv. Obitelji“ u Metkoviću.  U svim ovim zajednicama vrši službu kuharice i vodi domaćinske poslove u kojima je i do danas aktivna.

S. M. PROTAZIJA (Iva) BRČIĆ, rođena je 25. svibnja 1938. god. u Otoku – Sinj, od oca Bože i majke Luce rođ. Bilobrk. U Družbu je primljena 20. srpnja 1954. god., a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu – Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. god. u Zagrebu – Kraljevac. Prvu službu dobiva u redovničkoj zajednici u Trogiru, sakristanka u katedrali od 16. kolovoza 1957. god. do 1. veljače 1967. god. Od 1967. god. do 1973. god. vodi domaćinstvo kod preč. Krizomalija u svetištu Sv. Duha u Splitu. , 1970. god. izabrana je za savjetnicu u provincijskom vijeću. U naš samostan „Nazaret“ dolazi 20. kolovoza 1973. god. te do 16. listopada 1976. god. vrši službu kućne predstojnice. Slijedećih šest godina tj. od 16. listopada  1976. god. do 6. prosinca  1982. god. vrši službu predstojnice u našoj zajednici u Malom sjemeništu u Splitu. Dvije godine boravi u samostanu na Strožancu od 1982. god. do 1984. god. oporavljajući se od kirurških zahvata. Nakon oporavka od 18. rujna 1984. god.  do 1996. god. preuzima službu kućne poglavarice u našoj zajednici u Trilju, i  vodi domaćinske poslove. U naš samostan „Zvijezda mora“ Krilo-Jesenice dolazi 1996. god. do 2006. god. U „Samostan dijeteta Isusa“ na Bačvicama za kućnu poglavaricu dolazi 2006. god i na toj službi ostaje tri godine. Konačna filijala gdje i sada živi jest naš samostan „Sv. Rafaela“ u Solinu od 2009. god. Narušenog je zdravlja, pa joj sestre po potrebi pružaju potrebnu njegu.

S. M. TIMOTEJA (Ljubica) RADOŠEVIĆ, rođena je 1. studenog 1936. god. u Dugopolju od oca Josipa i majke Marije rođ. Perić.  U Družbi je primljena 11. srpnja 1955. god., a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu – Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. god. u Zagrebu – Kraljevac. Nakon položenih prvih zavjeta pomaže u kućanskim poslovima u kapucinskom samostanu u Dubrovniku od 1957. god. do 1960. god., te u našem samostanu u Omišu od 1960. god. do 1962. god. Dvije godine boravi u Cerju i radi poljodjelske poslove. Od 1964. god. do 1970. god. dolazi u našu zajednicu u Nadbiskupiji Bar i pomaže u domaćinstvu do 1970. god.  Slijedeće četiri godine od 1970. do 1974. u Boki Kotorskoj pomaže na otočiću Gospe od Škrpjela. U Metković, samostan „Sv. Obitelji“ dolazi 1974. god. i do 1980. god. pomaže u dječjem vrtiću u našoj kući. Od 1980. god. do 1994. god. u našoj zajednici u župi "Sv. Josipa" u Zadru čuva djecu, a 1994. god. dolazi u samostan  na Šinama gdje joj se pruža medicinska pomoć, a u vremenu fizičke aktivnosti vrši službu vratarice.

S. M. TONKA (Marija) MANDALINIĆ, rođena je 11. svibnja 1934. god. u Kostanjima – Omiš od oca Mate i majke Matije rođ. Gojsalić. U Družbu je primljena 13. svibnja 1955. god., a u novicijat 15. kolovoza 1956. god. u Samoboru. Prve redovničke zavjete polaže 15. kolovoza 1957. god. u Zagrebu – Maksimir, a doživotne 15. kolovoza 1963. u Zagrebu – Kraljevac. Nakon položenih prvih zavjeta od 28. kolovoza 1957. god. do 10. rujna 1959. god. u svetištu Gospe od milosrđa (kapucinski samostan) u Dubrovniku pomaže u domaćinstvu i kod radova u vrtu. Službu sakristanke u samostanu „Sv. Obitelji“ u Metkoviću, kao i kućnu radinost  vrši od 10. rujna 1959. god. do 6. kolovoza 1964. god.  Te iste godine nekoliko mjeseci ispomaže u redovničkoj zajednici u župi Donja Brela, te ponovo dolazi u  studenome i preuzima iste poslove u Metkoviću do 1983. god. U Omiš za rad kod djece u dječjem vrtiću u našem samostanu „Nazaret“ dolazi 17. studenog 1983. god. Zbog narušenog zdravlja i potrebe za tuđom pomoći dolazi 2. rujna 2010. god u naš samostan na Šinama, gdje je se pruža odgovarajuća skrb i njega.

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve