s. M. Dominika (Ivana) Groznik

Rođena je 18. listopada 1890. godine u Kostrevnica, Šmartno pri Litiji, Slovenija, od oca Matije i majke Marije rođ. Smrkol. Primljena je u Družbu 20. rujna 1916. godine, pripuštena u novicijat 6. siječnja 1918. Položila je privremene redovničke zavjete 6. siječnja 1920., a doživotne 6. siječnja 1926. godine.

Nakon položenih prvih zavjeta službovala je u zavodu „Egipat“ u Sarajevu kao predstojnica devet godina. Jedno vrijeme bila je prefekta kandidaticama. Uz svoje svagdanje dužnosti i brige za kandidatice marljivo je uređivala samostansku kapelicu. Bila je revna štovateljica Presvetog Srca Isusova, Majke Božje i svetoga Josipa. U proljeće 19. travnja 1944. godine bila je premještena u državni dom u Reljevo, gdje je preuzela službu pisarice i domske skladišterke.  

O njoj piše s. Arkadija Bičvić, koja je kao kandidatica došla u Dječji dom u Reljevo kraj Sarajeva, da je s. Dominika u Reljevu radila u kancelariji. S mlađom predstojnicom i ostalim sestrama podnosila je neimaštinu i druge teškoće, bez tužbe i prigovora. Stvarala je u zajednci uvijek lijepo ozračje. U tim teškim danima brinula se za prehranu djece i žalila što im se nije moglo priskrbiti ono najosnovnije, hranu i odjeću. Nekada je bila žalosna i zamišljena radi svega toga. Toga dana popodne, kad je Sarajevo već bilo oslobođeno, Njemačka je vojska  napuštala Reljevo i svoje bacače ispaljivala u suprotno brdo preko Bosne. Jedan je geler zalutao i direktno pogodio s. Dominiku baš u grudi. Bilo je to 5. travnja 1945. godine. Nije bilo moguće nabaviti lijes ni kuda je prevesti, jer je bilo strašno. Domski je sluga od običnih dasaka napravio skroman lijes pa je ukopana u Reljevu. 

  Sestre SMI uzori svetosti - Sve